Heeft u nog schoonmaakmiddelen met oude gevarensymbolen staan? Deze mogen niet meer gebruikt worden sinds 1 juni 2017.

Als u daar vragen over heeft, kunt u ook contact opnemen met ons. Veiligheid staat voorop, dus ook alle schoonmaakmiddelen die Bunzl Foodservice verkoopt voldoen aan de nieuwe CLP-wetgeving rondom de pictogrammen.

Toelichting
Twee jaar eerder, op 1 juni 2015, werd de nieuwe CLP-verordening (Classification, Labelling and Packaging) van kracht. Alle producten die na 1 juni 2015 zijn geproduceerd, moesten voldoen aan de nieuwe wetgeving. Er was echter sprake van een overgangstermijn voor bestaande producten. Op 1 juni 2017 verliep deze termijn. Er mogen géén producten meer verkocht worden met de oude gevarensymbolen.

Oranje gevarensymbolen op schoonmaakmiddelen vervangen
De CLP-verordening is gebaseerd op het wereldwijd geharmoniseerd systeem Global Harmonised System voor de indeling en etikettering van chemische stoffen. De verordening waarborgt dat werknemers en consumenten in de Europese Unie duidelijk worden geïnformeerd over de gevaren van chemische stoffen. Binnen deze wetgeving zijn de bekende oranje gevarensymbolen vervangen door nieuwe, internationaal geldende ‘rode ruit’ pictogrammen.

Pictogrammen schoonmaakmiddelen

De nieuwe pictogrammen die u, als ze van toepassing zijn, kan tegenkomen op schoonmaakmiddelen.

Overgangssituatie van twee jaar
Sinds 1 juni 2015 mogen er geen producten meer geproduceerd worden met oude etiketten. Om de overgang naar CLP te versoepelen is er een overgangsperiode van twee jaar bepaald. Oude voorraad mag nog verkocht worden tot 1 juni 2017. De oplettende koper heeft dit de afgelopen weken gemerkt. Veel producten zoals deodorant, haarspray en allesreinigers zijn in de uitverkoop gedaan door supermarkten en drogisten om van de oude voorraad af te komen. Sinds 1 juni mag dit echter niet meer en dient alles voorzien te zijn van de nieuwe etiketten met de juiste gevarensymbolen. Voor de eindgebruikers geldt er geen verbod: eerder gekochte producten mogen gewoon gebruikt worden.

Kortom, heeft u een schoonmaakbedrijf en gebruikt u schoonmaakmiddelen met oude symbolen, dan is er weinig aan de hand. U mag uw producten gewoonweg blijven gebruiken tot ze op zijn. Koopt u daarna nieuwe middelen, dan zult u zien dat deze zijn voorzien van de nieuwe symbolen. Mits ze natuurlijk van toepassing zijn op het desbetreffende schoonmaakmiddel.

Update maandag 12 juni 2017:
In een reactie laat de Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten weten dat de conclusie ‘voor de eindgebruikers geldt er geen verbod: eerder gekochte producten mogen gewoon gebruikt worden’ onjuist is. “Hoewel dit van toepassing is voor consumentenproducten, is voor het gebruik van professionele producten de Arbeidsomstandighedenwetgeving van toepassing. In het Arbeidsomstandighedenbesluit, Artikel 4.1d, staat:

Artikel 4.1d. Beperking van blootstelling; werkpleketikettering
1. In alle gevallen waarin arbeid wordt verricht waarbij werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen, wordt in het kader van artikel 3 van de wet de blootstelling van werknemers aan gevaarlijke stoffen voorkomen of geminimaliseerd door op de verpakking van de gevaarlijke stof opvallend en goed leesbaar te vermelden:
a. de officiële naam van de gevaarlijke stof en de relevante gevaarlijke bestanddelen; en
b. de gevarenpictogrammen, signaalwoorden en gevaarsaanduidingen als bedoeld in EG-verordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels.

Hieruit volgt dat de verpakking van gevaarlijke stoffen (in de Arbowet wordt onder ‘gevaarlijke stof’ ook een mengsel verstaan) waar een werknemer mee werkt, volgens CLP geëtiketteerd moet zijn. Sinds 1 juni 2017 mag er dus volgens de Arbowet niet meer gewerkt worden met producten die oude etiketten bevatten.”

Bron: Service Management

Verouderde browser

Gebruik een actuele internet browser om gebruik te kunnen maken van alle functionaliteiten. Klik hier voor de meest recente versie.